תנאי שימוש

האתר והשירותים הזמינים בו מופעלים על ידי אפילייאט קינג בע"מ (להלן, יחד: "החברה"). הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מעת לעת (להלן: "האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה במלואם והתחייבותך לפעול לפיהם (להלן: "תנאי השימוש").

1. האתר, התכנים והמידע המוצג בו

1.1 הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר באופן מיידי.

1.2 למעט אם נמסר אחרת במפורש ובכתב, אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי החברה ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי החברה ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.

1.3 האתר, לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמש כמו שהם (AS IS) (להלן: "התכנים"). מעצם כך לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים, לרבות בגין האופן שבו מוצעים התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי ולדרישות המשתמש.

1.4 האתר כולל תכנים דיגיטליים שונים, בתוכם תכנים מערכתיים, מידע ופרסומים שונים לקריאה על ידי המשתמש, המוצגים בפורמט שייקבע על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.5 החברה אינה מתחייבת שאספקת השירותים על גבי האתר לא תופרע, תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין החברה מתחייבת כי האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל ומאת האתר.

1.6 החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

1.7 החברה עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

1.8 ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינו אחראי לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמכשיר הקצה של המשתמש (מחשב/סמארטפון/טאבלט וכדומה) ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

1.9 ההחברה מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, ייעוץ משפטי, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג בפלטפורמות הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא יישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כמו כן, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

1.10 אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין החברה יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתנאי שימוש אלה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות. 

1.11 החברה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים ו/או ללקוחותיו ו/או לחלקם ו/או להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

2. חובות המשתמש

2.1 חלק מהשירותים מחייבים הזדהות ואימות של המשתמש טרם קבלתם מחברה (להלן: "שירותים מזוהים"). במסגרת תהליך ההרשמה, יתבקש המשתמש למסור כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, וסיסמא שישמשו לשם אימות זהותו בעת השימוש בשירותים המזוהים.

2.2 החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על המשתמש לשמור על שם המשתמש בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמה, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.

2.3 מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא נכונים, לא יוכל לקבל את השירות באמצעות האתר.

2.4 המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר ושלא להשתמש באתר ו/או בתכנים באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.

2.5 המשתמש מתחייב שלא לבצע על פעולה המהווה זיוף, התחזות, הטעיה או הונאה.

2.6 המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת בכתב מראש מאת החברה.

2.7 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם, למעט בהרשאה מפורשת בכתב מראש מאת החברה.

2.8 יובהר, כי האתר והתכנים מוגנים תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או בתכנים. חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור :

2.8.1 לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.

2.8.2 לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.

2.8.3 לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטל באתר ו/או באפליקציה.

2.8.4 לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.

2.8.5 להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

2.9 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שתגרם למשרד בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר. 

2.10 המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי החברה עשויה להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.

2.11 החברה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט ומבלי לספק כל נימוק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומו של משתמש לאתר או לחסום את גישתו אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.11.1 אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים;

2.11.2 אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במשרד או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;

2.11.3 אם השתמש המשתמש בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.11.4 אם הפר המשתמש את תנאי השימוש או תנאיו של כל שירות במסגרת האתר;

2.11.5 אם מסר המשתמש את שם המשתמש וקוד הגישה שהוקצו לו בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

2.11.6 אם יש למשתמש חוב כספי למשרד, או לכל תאגיד בשליטתו ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

3. אחריות השימוש

3.1 התכנים באתר זה אינם מהווים הצעה ו/או ייעוץ משפטי או בכלל ו/או מתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך למטרה כלשהי לרבות ביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. הסתמכותך על תוכן כלשהו המוצג באתר הינה באחריותך בלבד.

3.2 החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע ו/או בשירותים ו/או בתכנים מכל סוג הנמצא באתר.

4. קישורים לאתרי צד ג'

4.1 בפלטפורמות משולבים קישורים והפניות לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין למשרד כל שליטה או זכות. זכויות היוצרים באתרי צד ג' שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת בעליהן החוקיים.

4.2 החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באתר יהיו תקינים ו/או פעילים. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3 החברה אינה אחראית לתכנים ו/או למידע ו/או לשירותים הניתנים באתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרים שיש להם הפנייה מהאתר, ואין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרי צד שלישי מהימן, שלם, מדויק או עדכני.

4.4 בהצגתם של המידע ו/או נתונים אודות צדדים שלישיים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או העדפה ו/או חוות דעת ביחס לאותם צדדים שלישיים ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות למידע וכל חומר אחר הנמצא בהם.

4.5 כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, מחירים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים ו/או מפורסמים באתרים של צדדים שלישיים אליהם קיימת הפניה (Link)  נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן.

4.6 החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאתרי צד ג' למשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד החברה בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה כאמור.

5. אבטחת מידע

5.1 השימוש באינטרנט חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי נותני שירותים עסקיים או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בחשבונות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.

5.2 החברה רואה חשיבות רבה בהגנה על פרטי המשתמשים ועל כן עושה מאמצים לצורך הגנה על נתוני המשתמשים ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים. על אף האמור, רשתות תקשורת כמו גם אתרי אינטרנט חשופות להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין וכי תיתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע אשר בידי החברה וכי החברה איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבור החברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. בעצם שימוש  המשתמש באתר הוא משחרר את החברה מכל אחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בגין כך.

6. מדיניות פרטיות

6.1 מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, לרבות כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידו בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיו בעת השימוש באתר.

6.2 המשתמש מצהיר שידוע לו כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיו, והוא מסכים לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לי כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון של המשתמש ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלי (Cookies) על גבי המחשב האישי שלי, ושימוש בכתובת ה – IP שלי, לרבות באמצעות Google Analytics, והמשתמש מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלי על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת. ניתן לבטל את השימוש בקבצי Cookies על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה ייתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.

6.3 החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש המתקבל שלא באמצעות המשתמש, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של ספק, על המשתמש מוטלת האחריות לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו אתר או גוף מסחרי.

6.4 השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות החלה באתר או על פי הוראות כל דין, על מנת:

6.4.1 להציג למשתמש מידע רלוונטי אודות השקעותיו בשותפות ולאפשר לו קבלת אישורים רלוונטיים .

6.4.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או על ידי החברה.

6.4.3 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

6.5 החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ו/או ממאגר המידע שבבעלותה ולא לעשות בו שימוש כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

6.6 מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להשתנות מעת לעת. החברה ממליץ לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

6.7 החברה מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיו האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותו של משתמש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

6.7.1 במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;

6.7.2 המשתמש ביצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

6.7.3 התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד ג';

6.7.4 החברה מכרה או העבירה בכל צורה שהיא, במלואה או בחלקה, את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7. דיוור ישיר

7.1 בהצטרפות וברישום לפלטפורמות מתבקש המשתמש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את החברה לצורך משלוח הודעות ועדכונים. בנוסף מתבקש המבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת החברה ו/או מטעמו, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי החברה מטעם צדדים שלישיים / מפרסמים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליק על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

7.2 הרשמת המשתמש לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך תשמשנה כאישור מטעם המשתמש להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

8. קניין רוחני

8.1 אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגישים ישירות דרכם, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, יצירות נגזרות, מוניטין, רעיונות, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של החברה.

8.2 כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר . אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

8.3 השם ליסבון ישראל ו/או אפילייאט קינג בע"מ, על כל נגזרותיו ומותגיו, כמו גם שמות האתרים המקושרים לאתר ו/או אפליקציות אלה, וכן שמות הדומיין של האתר/ים, הינם סימני מסחר מוגנים של החברה ובבעלותו המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה ו/או השימוש ו/או הפרסום באתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

9. שיפוי

9.1 המשתמש יחויב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה ו/או כל מי מטעמו לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.

10. שינויים באתר והפסקת השירות

10.1 החברה יוכלה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכן יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט, ובכלל זה עדכוני גרסה ו/או בתחום מערכות ההפעלה השונות. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

10.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם ותהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך.

11. שינויים בתנאי השימוש

11.1 החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש  ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי החברה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.

12. סמכות שיפוט

12.1 על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

12.2 ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

12.3 השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

12.4 אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל או יגרע הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית משפט כאמור.

12.5 כל יתר תנאי ההתקשרות בין החברה למשתמש, ככל שלא הוסדרו במפורש בתנאי שימוש אלה, יהיו על פי הדין הרלוונטי.

12.6 תנאי שימוש אלה נוקטים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בלשון זכר יראה כאילו נאמר בלשון נקבה במקרים המתאימים לכך.