תקנון מבצע אביב – "חבר מביא חבר"

ליסבון ישראל (אפילייאט קינג בע"מ) (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על עריכת מבצע בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

מבוא

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי החברה או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, החברה בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2. הגדרות

 1. "לקוח" – מי שקיבל מאת החברה שירותים בתשלום.
 2. "חבר" – יחיד בעל אזרחות פורטוגלית שאינו נמנה על לקוחות החברה והמעוניין בקבלת שירותי ליווי להגשת בקשות אזרחות פורטוגלית לילדיו הקטינים ו/או בן/בת זוגו הנשוי/הנשואה לו מזה 3 שנים לפחות ויש להם ילד/ים משותפים או 6 שנים לפחות ללא ילדים משותפים.
 3. "קוד קופון" – הקוד אשר נשלח אל הלקוח באמצעות המייל והנו ייחודי לכל לקוח.

3. תקופת המבצע

 1. תקופת המבצע הינה החל מיום 5/4/2024 ועד ליום 30/4/2024 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה (להלן: "תקופת המבצע") למען הסר ספק, התגמול יהיה רק בעד עסקאות שנחתמו ושולמו במהלך תקופת המבצע וההנחה ניתנת למימוש רק במהלך תקופת המבצע.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בעמוד הפייסבוק של החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4. תיאור המבצע

 1. במבצע "חבר מביא חבר" רשאי להשתתף כל לקוח המעוניין להציע את שירותי החברה לחבריו ו/או בני משפחתו.
 2. עבור כל חבר שהתקשר עם החברה בהסכם ואשר עומד בתנאי סעיף 4.3 להלן יהיה הלקוח זכאי לתגמול בסך 200 ₪ שינתנו בשובר BUYME או כהנחה על יתרה פתוחה לתשלום עבור שירותים מול החברה (להלן: "התגמול") שיוענקו בחודש העוקב לתקופת המבצע.
 3. זכאות לתגמול במסגרת המבצע תהיה מחויבת בקיום כל התנאים המצטברים שלהלן:
  • החבר הופנה על ידי הלקוח לחברה במהלך תקופת המבצע.
  • החבר התקשר עם החברה בהסכם להענקת שירותי ליווי להגשת בקשות לאזרחות פורטוגלית עבור ילדיו הקטינים ו/או בן/בת זוגו במהלך תקופת המבצע.
  • החבר ציין על גבי הסכם ההתקשרות עם החברה את קוד הקופון הייחודי של הלקוח. מובהר כי ניתן לציין רק קוד קופון אחד על גבי ההסכם, ככל שצויין יותר מאחד יבחר הראשון וימחקו האחרים.
  • החבר שילם את המקדמה בגין השירותים שבהסכם עד 10 ימים לאחר תום תקופת המבצע.
  • החבר אינו רשום במאגר החברה כמי שפנה אליה בשלושת החודשים שקדמו להפניה על ידי הלקוח ו/או אם פרטי הקשר של החבר לא היו מצויים במאגרי החברה  במהלך שלושת החודשים שקדמו לפנייתו בהמלצת הלקוח ו/או החבר לא היה מצוי בקשר עם החברה בפרק הזמן הנ"ל.
  • החבר לא ביטל את ההסכם.
 4. החברה תעניק לחבר הנחה בסך 500 ₪ ממחיר מלא של שירות ליווי הליך אזרחות פורטוגלית לבני זוג של אזרחים פורטוגליים ולקטינים שמציעה החברה (להלן: "ההנחה"). ההנחה תחושב ממחירו המלא של השירות ותינתן עבור כל הליך בנפרד. אין כפל מבצעים והנחות.
 5. קבלת ההנחה מותנית בהתקשרות חתומה עם החברה והשלמת תשלום המקדמה במהלך תקופת המבצע כמפורט להלן.
 6. ניתן להפנות לחברה כמות בלתי מוגבלת של חברים, התגמול יינתן פעם אחת עבור כל חבר. למען הסר ספק, התגמול יחושב פר לקוח ולא פר מבקש בקשת אזרחות במסגרת ההסכם.

5. תנאים נוספים

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 2. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על שירותים שנרכשו לפני תחילת תקופת המבצע.
 3. בכל מקרה בו יפר הלקוח ו/או החבר את הוראות תקנון זה או אם יתעורר חשש לניצול או שימוש לרעה, תהא החברה רשאית למנוע מהלקוח ו/או החבר להשתתף במבצע, ולא תהיה ללקוח ו/או לחבר כל טענה או תביעה בעניין זה.
 4. הלקוח מאשר להשתמש בתמונתו, שמו ועצם זכייתו בשובר בפרסומי החברה.