תקנון מבצע ולנטינ'ס – פברואר 2024

פלאוורה אקסמיה (Palavra Examia – Unipessoal, Lda) (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחות קיימים של החברה או ללקוחות חדשים, בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:

 1. מבוא
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי החברה או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, החברה בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
  2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 2. תיאור המבצע
  1. הנחה בשיעור של 1,000 ₪ בסך הכל ממחיר שירות ליווי הליך אזרחות פורטוגלית לבני זוג של אזרחים פורטוגליים שמציעה החברה (להלן: "ההנחה") למען הסר ספק, הטבה מגלמת הנחה בשווי 500 ₪ מעלות ליווי רישום נישואים ו-500 ₪ מעלות הגשת בקשת האזרחות .
  2. ההנחה תחושב ממחירו המלא של השירות (לפני מבצעים והנחות אחרים) ותינתן עבור כל הליך בנפרד.
  3. קבלת ההנחה מותנית בהתקשרות חתומה עם החברה והשלמת תשלום המקדמה במהלך תקופת המבצע כמפורט להלן. 
  4. קבלת ההנחה מותנית בעמידת הלקוח ובן או בת הזוג בתנאים הבאים: הלקוח נשוי כחוק לבן/בת הזוג לפחות שלוש שנים ויש להם צאצא משותף או לחלופין הלקוחות נשואים לפחות שש שנים.
  5. אין לבן/בת הזוג רישום פלילי בשום מדינה בעולם.
 3. תקופת המבצע 
  1. תקופת המבצע הינה החל מיום 8/2/2024 ועד ליום 14/2/2024 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה (להלן: "תקופת המבצע"). למען הסר ספק, ההנחה ניתנת למימוש רק במהלך תקופת המבצע. 
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בעמוד הפייסבוק של החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 4. תנאים נוספים
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
  2. לא ניתן יהיה לקבל הנחה על שירותים שנרכשו לפני תחילת תקופת המבצע.
  3. בכל מקרה בו יפר הלקוח את הוראות תקנון זה או אם יתעורר חשש לניצול או שימוש לרעה, תהא החברה רשאית למנוע מהלקוח להשתתף במבצע, ולא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה בעניין זה.